KVKK Policy

ÖZGÜVEN TASARIM MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
28.09.2020

İÇİNDEKİLER

1.AMAÇ3
2.KAPSAM 3
3.TANIMLAR 3
4.SORUMLULUK 5
5.KAYIT ORTAMLARI 5
6.SAKLAMA 6
7.SİLME, YOK ETME, ANONİM HALE GETİRME 6
8.SÜRELER 6
9.TEDBİRLER 8
10.KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USULLERİ 9
Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi 9
- Kişisel Verilerin Silinmesi 9
- Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 9
- Kişisel Verilerin Arşivlenmesi 10
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri 10
- Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri 10
- Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri 11
11.DİĞER HUSUSLAR 11
12.GÜNCELLEME TABLOSU 12

ÖZGÜVEN MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

AMAÇ

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” yada “KANUN”) ve Kanun’nın ikincil düzenlemesini teşkil eden 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve verilerin azami sürede mevzuata uygun şekilde saklanması, silmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirmesi süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla ÖZGÜVEN TASARIM MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  (“ÖZGÜVEN” yada “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. 

KAPSAM

Şirket çalışanları, müşteri ve tedarikçileri ile ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup şirketin sahip olduğu ya da şirketçe yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.
Veri sahiplerine ait kişisel veriler, ÖZGÜVEN tarafından özellikle;

 • Ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi,
 • Çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinin yönetilebilmesi,

amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

TANIMLAR

Bu politikada yazılı tanımlar aynen aşağıdaki gibidir.

 • Alıcı Grubu : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
 • Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
 • Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
 • Çalışan : ÖZGÜVEN personeli.
 • Ortam : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
 • Elektronik Olmayan Ortam : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.
 • Tedarikçi  : ÖZGÜVEN ile belirli bir sözleşme çerçevesinde tedarik hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.
 • İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • İlgili Kullanıcı : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.
 • İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
 • Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
 • Kayıt Ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
 • Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri : Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri.
 • Periyodik İmha : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re ’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
 • Politika : Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
 • Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
 • Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
 • Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
 • VERBİS : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Yönetmelik : 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

SORUMLULUK

Şirketin tüm birim ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

KAYIT ORTAMLARI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, ÖZGÜVEN tarafından aşağıdaki yazılı ortamlarda, başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

Elektronik Ortamlar;

 • Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.) 
 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS.)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, anti virüs vb.)
 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.) 
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi,

Elektronik Olmayan Ortamlar;

 • Kağıt,
 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)
 • Yazılı, basılı, görsel

gibi ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

SAKLAMA

Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ÖZGÜVEN’nın meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin ÖZGÜVEN ‘nın herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

SİLME, YOK ETME, ANONİM HALE GETİRME

Silme, yok etme yada anonim hale getirme şartları;

 • Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kanun’nın 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 • İlgili kişinin, Kanun’nın 11. maddesinin2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
 • Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

SÜRELER

 • Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Anılan sürenin sona ermesi akabinde veri hakkında bent “b” kapsamında işlem yapılır.
 • Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla;
  • Kişisel veriler, KVKK’nın 6. maddesinde yer alan tanımlama baz alınarak, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği ve saklanmasının şirket nezdindeki önem derecesine göre belirlenir.
  • Verinin saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu örneğin; verinin saklanmasında ÖZGÜVEN’nın meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
  • Verinin saklanmasının KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.


ÖZGÜVEN’nın saklama, imha süreleri;

VERİSAKLAMA SÜRESİİMHA SÜRESİ
Personel ile ilgili mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanması10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrasıİş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yılVeri sahibinin imha başvurusunu takiben 30 gün
içerisinde
Şirket tarafından tahsis edilen eğitim bursunun yönetimiBurs ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İhale/işyeri açma bakanlıklar müsteşarlıklar evrak hazırlama süreçleri10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Sözleşmelerin hazırlanması10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İşe alımİş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Bordrolamaİş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Personel özel sağlık ve ferdi kaza sigorta poliçelerinin hazırlanması organizasyonu1 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıİş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Şirket ortakları ve yönetim kurulu
üyelerine ait bilgiler
10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Ödeme işlemleriİş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Personel Finansman Süreçleriİş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Sözleşme sürecinin bir bölümü ve
sözleşmenin muhafazası
İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Kaza Raporlama10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Doküman hazırlanması10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Eğitim kayıtlarının dosyalanması10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Acil Durum Hazırlıkları1 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Genel Kurul İşlemleri10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde


6 aylık periyodlarla işbu Politika ’da yer verilen usullere uygun olarak imha edilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

TEDBİRLER

 • Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
 • Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.
 • Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.
 • Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar,
 • Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
 • Verilerin şirket dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
 • Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.
 • Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.
 • Kanun’nın 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli yöntemler ile korunur.

KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USULLERİ

ÖZGÜVEN tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler Kanun ve Yönetmelik’te sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde re ‘sen yahut İlgili Kişinin başvurusu üzerine imha edilecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi;
Kişisel Verilerin Silinmesi;

 • Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken; İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.
 • Bulut sisteminde ilgili verilerin silme komutu verilerek silinmesi; merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi; veya taşınabilir medyada yani flash ortamında bulunan verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir.
 • Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde güvenli olarak silinir.
 • Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması: Kişisel verilerin amaca yönelik olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek hale getirilmesi, kapatılması yöntemidir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi:

 • De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir.
 • Fiziksel Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kağıt ve mikro fiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de, başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmelidir.
 • Üzerine Yazma: Üzerine yazma yöntemi, özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunabilmesi ve kurtarılabilmesini imkânsızlaştıran veri yok etme yöntemidir

Kişisel Verilerin Arşivlenmesi;
Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır.

 • Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,
 • Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması.

Yukarıda sayılan durumlar gerçekleşmesi sırasında ÖZGÜVEN; KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum sağlamakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri;

 • Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri; Değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemleri, saklanmakta olan kişisel verilerde bir değişiklik veya ekleme/çıkarma yapılmaksızın; herhangi bir kişisel veri grubunun genelleme, birbiri ile yer değiştirme veya gruptan belirli bir veri veya alt veri grubunun çıkarılması ile uygulanan anonimleştirmeye yöntemleridir.
 • Değişken Çıkartma: Betimleyici nitelikteki verilerin çıkartılması yöntemi ile toplanılan verilerin bir araya getirilmesinden sonra oluşturulan veri setindeki değişkenlerden “yüksek dereceli betimleyici” olanlar çıkarılarak mevcut veri seti anonim hale getirilmektedir.
 • Kayıtları Çıkartma: Kayıttan çıkarma yönteminde veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkaralar saklanan veriler anonim hale getirilmektedir.
 • Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır.
 • Alt ve Üst Sınır Kodlama: Alt ve üst sınır kodlaması yöntemi ile önceden tanımlanmış kategorilerin yer aldığı bir veri grubundaki değerlerin belirli bir ölçüt belirlenerek birleştirilmesiyle anonim hale getirilmektedir.
 • Genelleştirme: Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.
 • Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri; Değer düzensizliği sağlayan anonim hale getirme yöntemlerinde değer düzensizliği sağlamayanların aksine kişisel veri gruplarında bazı verilerin değiştirilmesi ile bozulma yaratmaktadır. Bu yöntemler kullanılırken elde edilmesi beklenen/istenen fayda doğrultusunda sapmaların dikkatli uygulanması gerekecektir. Toplam istatistiklerin bozulmaması sağlanarak veriden beklenen fayda sağlanmaya devam edilebilir.

 • Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir.
 • Mikro Birleştirme: Mikro birleştirme yönteminde tüm veriler ilk olarak anlamlı bir sıraya dizilerek (büyükten küçüğe gibi) gruplara ayrılıp, grupların ortalaması alınarak elde edilen değer mevcut gruptaki ilgili verilerin yerine yazılarak anonimleştirme sağlanmış olacaktır.
 • Veri Değiş Tokuşu: Veri değiş tokuşu yönteminde saklanan veriler içerisinden seçilen çiftler arasında bir değişkenin değerleri birbiri ile değiştirilir. Genel olarak kategorize edilebilen veriler için kullanılan bu yöntemde amaç veri sahiplerine ait verilerin birbirleri ile değiştirilerek veri tabanının dönüştürülmesidir.

KVKK’nın 28. maddesi uyarınca, kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi durumunda bu durum Kanun kapsamı dışında kalacak ve açık rıza temini gerekmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ÖZGÜVEN tarafından hazırlanan işbu Politika 28.09.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika ‘da değişiklik olması durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecek, güncelleme tabloda gösterilecektir.

İLETİŞİM

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, [email protected]  adresine e-posta yoluyla ya da formun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Özgüven Mimarlık A.Ş. Oran Mahallesi Rafet Canıtez Caddesi No:86 ORAN (06450) /ANKARA” adresine iletebilir, veya başvuru yapılan şirkete daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak, [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Ankara Office HQ

Oran Mah. Rafet Canıtez Cad.
No:86 Oran /Ankara - Türkiye
Tel. +90 312 447 42 62

İstanbul Office

Yenibosna Merkez Mah. 1. Asena Sok. Karat 34 Sitesi
E Blok Kat:11 No:27/28
Bahçelievler / İstanbul - Türkiye
Tel. +90 212 599 89 89

Tashkent Office

Yahyo Gulomov 13/13 ko’chasi
Tashkent / Uzbekistan
Tel. +998 90 799 21 01

Almaty Office

office 602, 6th floor, 15A, Koktem 1 microdistrict,
Almaty, Republic of Kazakhstan, 050040
+7 (701) 832-88-82

All Rights Reserved © 2022 Özgüven Architecture Inc.

Personal Data Protection
 
#
Tamam